Algemene voorwaarden – D-Ent Dance & Entertainment

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van D-Ent Dance & Entertainment, alsmede op alle met wederpartij gesloten overeenkomsten en levering van diensten. Van deze afwijkende bedingen, ook indien deze zijn opgenomen in door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, binden D-Ent Dance & Entertainment niet, tenzij deze vooraf expliciet door Narelle Thomas schriftelijk zijn aanvaard. 

Artikel 1 - Begripsbepalingen

Artikel 2 – Inschrijven, Offerte & Overeenkomst 

Artikel 3 - Opdracht 

Artikel 4 – Afname 

Artikel 5 - Kosten, tarieven & betalingen 

Artikel 6 - Loonbelasting, Sociale premies 

Artikel 7 - Wijziging in de opdracht 

Artikel 8 – Opzeggen, Annulering & Vroegtijdige beëindiging overeenkomst 

Artikel 9 – Gebruik van de webshop

Artikel 10 – Overmacht 

Artikel 11 – Eigendommen opdrachtgever 

Artikel 12 – Eigendommen Narelle Thomas 

Artikel 13 – Vertrouwelijke informatie 

Artikel 14 – Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid & vrijwaring 

Artikel 16 – Gedragsregels

Artikel 17 – Overige bepalingen

Artikel 18 – Klachten 

Artikel 19 – Toepasselijk Recht 

 

Artikel 1 – Begripsbepalingen

 1. D-Ent Dance & Entertainment zijne organisatiebureau voor zaken omtrent het dans- en entertainment vak, in deze voorwaarden te noemen als D-Ent
 2. Narelle Thomas; zijne eigenaresse van D-Ent Dance & Entertainment 
 3. Opdrachtgever; degene die D-Ent een opdracht verstrekt voor het contracteren van artiesten, vakdocenten en/of musici, het organiseren van (een onderdeel van) een opdracht en/of het verhuren van roerende zaken, zulks in de ruimste zin van het woord. 
 4. Artiest; beroepsbeoefenaar op het gebied van dans en entertainment, die zich jegens aan D-Ent heeft verbonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten. 
 5. Vakdocent; Leerkracht die een vak geeft waarvoor hij/zij specifiek is opgeleid 
 6. Dansstudio; vaste locatie waar met regelmaat dans gerelateerde lessen en workshops worden verzorgd.
 7. Deelnemer; hij / zij die gebruikmaakt van de diensten die binnen de dansstudio worden aangeboden.
 8. Lidmaatschap; Lid zijn van D-Ent Dancestudio
 9.  Meerwerk; Alle wijzigingen / aanvullingen in, op en/of voortvloeiende uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor D-Ent en/of derde partij meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken. 
 10. Uitkoopsom; zijne gage van de artiest, inclusief loonbelastingen, premies, overige gemaakte kosten noodzakelijk voor het uitoefenen van de betreffende opdracht en omzetbelasting. 
 11. Opdracht; te leveren prestatie in de ruimste zin van het woord, al dan niet zoals omschreven in de overeenkomst 
 12. Boeking; het contracteren van artiesten, vakdocenten en/of goederen in het kader van een opdracht.

 

Artikel 2 – Inschrijven, Offerte & Overeenkomst 

 1. Inschrijven; U kunt u of uw minderjarige inschrijven door een account aan te maken op de website en een keuze te maken voor de les. Deze inschrijving is persoonsgebonden en geldt voor minimaal 3 maanden tot wederopzegging, waarvoor 1 maand opzegtermijn geldt.
 2.  Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen 
 3. Bij het accorderen van de offert geldt deze als bindende overeenkomst. 
 4. D-Ent zal de overeenkomst met de wederpartij schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de wederpartij doen toekomen. De wederpartij draagt er zorg voor dat een ondertekend exemplaar van de overeenkomst omgaand, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na dagtekening in het bezit is van D-Ent.       
 5. Indien D-Ent het door de wederpartij te ondertekenen exemplaar van de overeenkomst niet binnen 5 werkdagen na dagtekening retour heeft ontvangen, heeft D-Ent het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden. 
 6. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Minderwerk wordt slechts verrekend indien beide partijen dit van tevoren schriftelijk zijn overeengekomen. 
 7. Prijsopgaven worden gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen. 
 8. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de wederpartij en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van D-Ent prijsverhogingen (bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoerskosten, technische- en/of organisatorische kosten mochten voordoen, is D-Ent gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. 
 9. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief omzetbelasting en zonder de aan BUMA/STEMRA en/of de aan SENA af te dragen gelden. 

 

Artikel 3 – Opdracht 

 1. De opdrachtgever verklaart, door het aangaan van de overeenkomst met D-Ent, volledig bekend te zijn met de prestaties van de Artiest en/of vakdocent, alsmede de aard van de concreet gecontracteerde prestaties. 
 2. De artiest is verplicht om ruim van tevoren aanwezig te zijn, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. 
 3. De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen gelden, onder meer aan BUMA/STEMRA met betrekking tot de auteursrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen. 
 4. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na (vooraf) schriftelijk overeengekomen. 
 5. Indien de uitvoering van een opdracht plaatsvindt in de openlucht, garandeert de opdrachtgever een podium dat deugdelijk, afgeschermd en overdekt is. 
 6. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de ordehandhaving tijdens opbouw, uitvoering en afbouw van de opdracht. 
 7. Opdrachtgever garandeert dat de artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen. 
 8. Opdrachtgever verzorgt voor de artiest een nette, afsluitbare kleedkamer voorzien van benodigde wasgelegenheid, spiegels, verlichting en noodzakelijke verwarming. 
 9. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de artiest en bijbehorende noodzakelijke medewerkers per gecontracteerd uur recht hebben op minimaal 2 consumpties. En indien de artiest en medewerkers in het kader van de opdracht langer dan 4 uur aanwezig zijn, zij tot 16:00 recht hebben op een lunch en na 16:00 recht hebben op een eenvoudige warme maaltijd. 
 10. Artiest is tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen per uur gerechtigd om 10 tot 15 minuten te pauzeren.

 

Artikel 4 – Afname 

 1. Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever verplicht de uitgevoerde opdracht in ontvangst te nemen. 

 

Artikel 5 – Lesgeld, tarieven en betalingen 

 1. Het lesgeld wordt vooruitbetaald en maandelijks rond de 25ste afgeschreven van de opgegeven bankrekening. Houd er rekening mee dat de eerste betaling een afwijkend bedrag bevat i.v.m. de verrekening van de lessen in de start-maand.
 2. Indien je gebruik maakt van de Ooievaarspas kunt u kiezen voor 100% korting (gratis dansen) of 50% korting per maand. De Ooievaarspas dient in de eerste les te worden ingeleverd voor de korting. Elke eerste les van het kwartaal moet je de Ooievaarspas meebrengen om deze opnieuw te laten scannen. Indien je de pas niet (op tijd) laat scannen, zullen de deelnemerskosten alsnog moeten worden voldaan. Als je gebruik maakt van de 50% korting, betaal je maandelijks de helft van het contributiebedrag.
 3. De actuele deelnamekosten vindt u op het moment van inschrijven bij het inschrijfformulier. D-Ent behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks vanaf 1 januari met maximaal 10% te indexeren. Het lid is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging op uitzondering te ontbinden. In geval van wettelijke prijsverhogingen, zal dit eveneens worden doorberekend in het contributiebedrag.
 4. De honorering van D-Ent berust op uurtarieven c.q. dagdeeltarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. De geldende tarieven zijn opgenomen in de overeenkomst. 
 5. Noodzakelijke reiskosten die worden gemaakt, worden naast de tarieven afzonderlijk in rekening gebracht conform het afgesproken tarief. 
 6. Betaal-vrije maand; Leden die een heel seizoen maandelijks de deelnemerskosten voldoen, betalen in de maand augustus geen deelnemerskosten.
 7. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle bedragen exclusief omzetbelasting. 
 8. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum aan de betaling voldoen.
 9. Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten kunnen na afloop van de opdracht worden gedaan, tenzij anders overeengekomen en/of de waarde van de opdracht minimaal €1.000,- bedraagt. 
 10. Bij projecten en evenementen met een minimale waarde van €1.000,- dient 75% van de totaalsom vooraf aan D-Ent te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. Deze aanbetaling dient uiterlijk 10 werkdagen voor de uitvoeringsdatum te zijn voldaan. 
 11.  Indien de opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is deze rechtswege in verzuim. D-Ent heeft alsdan het recht om zonder nadere aankondiging van de opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen. 
 12. Indien de opdrachtgever niet binnen het gewenste termijn aan de betaling zal voldoen, volgt er eenmalig een herinnering. 
 13. Bij het niet op tijd betalen van de deelnemerskosten zal de toegang / deelname van de lessen van D-Ent worden geweigerd. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling door de opdrachtgever is de opdrachtgever voor iedere maand over het aan D-Ent verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 10%, waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de opdrachtgever in dat geval aan D-Ent tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd welke 15% bedragen over het verschuldigde bedrag, met een minimum van €250,-. 
 14. Onverminderd het voorstaande is de opdrachtgever gehouden alle andere door D-Ent in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten te vergoeden. 
 15. Voor opdrachten welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan deelbetaling worden verlangd. 
 16. Voor opdrachten welke een lange bewerkingstijd vereisen en het verrichten hiervan maandelijks een waarde heeft van tenminste €250,-, is de opdrachtgever een deelbetaling verplicht. 
 17. De wijze waarop aan deelbetaling zal moeten worden voldaan, dient te worden opgenomen in de overeenkomst. 
 18. Narelle Thomas is ongeacht de overeenkomst gerechtigd de levering van diensten te staken, indien er voor de betaling van deze diensten niet voldoende zekerheid kan worden gegeven. 
 19. D-Ent verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en deze op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Het hiervoor genoemde is echter alleen van toepassing indien er wordt afgeweken van de overeenkomst. 
 20. Tenzij anders overeengekomen, wordt op feestdagen een toeslag van 100% berekend. 
 21. Voor werkuren inclusief reistijd tussen 23:00 en 7:00 wordt een toeslag van 50% berekend, tenzij anders overeengekomen. 
 22. Vergoeding van de reiskosten wordt eveneens opgenomen in de overeenkomst. Deze berekening vindt plaats vanaf de plaats waar D-Ent is gevestigd tot aan de plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd. 
 23. Indien er niet overeenkomstig een genoemde regeling is uitgeschreven, blijft u betaal plichtig en wordt de overeengekomen betaling zonder meer opgeëist.

 

Artikel 6 – Loonbelasting, Sociale Premies 

 1. De uitvoering van de opdracht wordt door Narelle Thomas verricht als ondernemer. De totale facturering aan de opdrachtgever wordt gekenmerkt als ‘winst uit onderneming’. 
 2. Alle navorderingen van de belastingdienst met betrekking tot het persoonlijk verrichten van de opdracht, zijn voor rekening van D-Ent evenals Narelle Thomas. 

 

Artikel 7 – Wijziging in de opdracht 

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht en bevestigd.  
 2. Bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht dienen beide partijen binnen 14 dagen overeen te zijn gekomen en bevestigd.  
 3. Zolang de wijzigingen niet schriftelijk aan Narelle Thomas ter kennis zijn gebracht en bevestigd, is het risico voor de ten uitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. 
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht dienen minimaal te worden uitgevoerd en vergoed zoals overeengekomen totdat beide partijen deze hebben bevestigd. 
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht die nadelige gevolgen hebben voor Narelle Thomas, mogen door Narelle Thomas worden geweigerd. 
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht die van welke aard dan ook door of namens de opdrachtgever zijn aangebracht en hogere kosten met zich meebrengen dan vooraf overeengekomen, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. 

 

Artikel 8 – Opzeggen, Annulering en Vroegtijdige beëindiging overeenkomst 

 1. Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden wanneer; 

-       Het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of de toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen is uitgesproken, 

-       De opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, danwel dat hem dit wordt verleend, 

-       De opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest, 

-       D-Ent gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen. 

 1. D-Ent heeft in de gevallen genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Evenals het opeisen van de eventuele vordering. 
 2. De opzegging van de wekelijkse dansles dient vóór de 20ste van de maand via email te worden toegestuurd met vermelding van de naam, het lidnummer en geboortedatum van de deelnemer en de les waarvoor de deelnemer staat ingeschreven. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand. Een opzegging is pas voltooid en verwerkt op het moment dat je hiervan een bevestiging hebt ontvangen.
 3. Indien de opdrachtgever de overeenkomst vroegtijdig beëindigd en de oorzaak hiervan niet te wijden is aan D-Ent, is hij verplicht aan de betaling van de volledige overeenkomst te voldoen. 
 4. De wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met D-Ent gesloten overeenkomst direct per aangetekend schrijven en/of email aan D-Ent mede te delen. 
 5. Indien de opdrachtgever de met D-Ent gesloten overeenkomst annuleert, is de opdrachtgever het totale overeengekomen en te factureren bedrag jegens D-Ent verschuldigd. 
 6. De opdrachtgever aanvaart haar aansprakelijkheid en vrijwaart D-Ent volledig voor iedere aanspraak enige derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst. 
 7. Het is alleen mogelijk om een lidmaatschap te pauzeren indien hier door D-Ent schriftelijk toestemming voor is gegeven. Tot die tijd en/of schriftelijke opzegging (met een opzegtermijn van 1 kalendermaand) zal de contributie volledig moeten worden voldaan.

 

Artikel 9 – Gebruik van de Webshop

 1. De algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant worden geplaatst bij D-Ent Dance & Entertainment. Door gebruik te maken van d-ent.nl/shop en/of door een bestelling te plaatsen, accepteert u dat u bent gebonden door de algemene voorwaarden van D-Ent Dance & Entertainment. Zorg dat u de voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat u uw bestelling plaatst.
 2. Alleen personen van 18 jaar of ouder, die niet onder curatele staan en niet in de hoedanigheid van een bedrijf handelen, met een woonadres in Nederland kunnen een bestelling plaatsen. Bestellingen die worden betaald met iDEAL kunnen vanaf 16 jaar worden gedaan.
 3. Het feit dat producten of diensten op enig tijdstip op d-ent.nl worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.
 4. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. De versie van de voorwaarden, die geldt voor jouw bestelling, is de versie die te vinden is op d-ent.nl ten tijde van de plaatsing van uw bestelling.
 5. D-Ent wilt u de best mogelijke ervaring bieden zowel fysiek als online. Om dit mogelijk te maken moeten we ervoor zorgen dat onze diensten naadloos verlopen. U begrijpt en gaat ermee akkoord geen mededelingen of content die schadelijk kunnen zijn of een negatieve invloed hebben op onze bedrijven, producten of diensten te posten, verzenden, herdistribueren, uploaden, of promoten; niet te handelen op een wijze die of geen apparaat te gebruiken dat andere gebruikers beperkt, schaadt, hindert of remt in het gebruiken of genieten van de website, of de veiligheid van de website beïnvloedt, of geen apparaat te gebruiken of proberen een motor, software, hulpmiddel, agent of ander apparaat of mechanisme te gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, spiders, bots, crawlers, avatars of intelligente agents) om te navigeren en zoeken in de website, of om de inhoud van de website te kopiëren. We behouden ons het recht voor om toegang tot de site onmiddellijk te blokkeren en het account te sluiten van gebruikers die deze bepaling of enige andere bepaling in deze algemene voorwaarden schenden.
 6. U kunt een bestelling annuleren vanaf de datum dat uw bestelling is geplaatst tot 14 dagen na ontvangst van de bestelde artikelen. Een annulering van (een deel van) uw bestelling dient schriftelijk te worden gemeld, bij voorkeur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 7. U kunt een bestelling retourneren binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelde artikelen. Retourneren kan enkel indien de betreffende artikelen in dezelfde staat verkeren als bij ontvangst. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd en/of gedragen zijn en de etiketten en/of prijskaartjes nog zijn aangehecht. Het passen van kledingstukken zijn echter wel toegestaan. Een retournering van (een deel van) uw bestelling dient schriftelijk te worden gemeld, bij voorkeur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 8. Reeds gekochte tickets voor één of meerdere van onze voorstellingen kunnen niet worden geretourneerd. Deze mochten echter wel worden overgedragen.

 

Artikel 10 – Overmacht 

 1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, waardoor D-Ent diens verplichtingen uit hoofde van de met de wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig, niet volledig of zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor D-Ent als overmacht gelden. 
 2. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan; 

- Oorlog, terrorisme 

- Een dag van nationale rauw 

- (Mogelijke) uitbraak van epidemieën

- Werkstaking 

- Overheidsmaatregelen 

- Ziekte van de artiest 

- Natuurrampen 

- Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde van wie D-Ent voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is. 

 1. In geval van overmacht is D-Ent aan de opdrachtgever verplicht z.s.m. hiervan kennis te geven. 
 2. De opdrachtgever heeft na ontvangst van de melding genoemd in lid 2 gedurende 7 dagen het recht om (een gedeelte van) de opdracht schriftelijk te annuleren. 
 3. In geval van overmacht is Narelle Thomas verplicht mee te werken aan een passende oplossing en/of vervanging. 

 

Artikel 11 – Eigendommen van de opdrachtgever 

 1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die haar door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet Narelle Thomas dezelfde zorg aanwenden die zij dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt. 
 2. Narelle Thomas draagt de verantwoordelijkheid voor de in het vorige lid bedoelde zaken, gedurende de tijd dat deze aan haar toevertrouwd zijn. 

 

 Artikel 12 – Eigendommen van D-Ent 

 1. Door D-Ent gemaakte en bedachte choreografieën, theaterstukken, logo’s, foto’s, schetsontwerpen en dergelijke blijven ten alle tijden eigendom D-Ent, tenzij anders overeengekomen. Het is dan ook niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Narelle Thomas van haar concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken. D-Ent behoudt zich het recht voor, om bij het niet naleven van dit artikel 20% intellectuele eigendomsrechten over het totaal geoffreerde som aan de opdrachtgever in rekening te brengen.  
 2. Narelle Thomas behoud zich het recht eventueel gemaakt beeldmateriaal van de in het vorige lid genoemde zaken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden. 
 3. Alle eigendommen van D-Ent welke zijn gebruikt voor de uitvoering van een opdracht blijven ten alle tijden in eigendom van D-Ent. 

 

Artikel 13 – Vertrouwelijke informatie 

 1. Narelle Thomas is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. 
 2. De opdrachtgever is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van Narelle Thomas en overige ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. 
 3. Indien de opdrachtgever onzorgvuldigheden vertoont c.q. heeft vertoond, is Narelle Thomas gerechtig de opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor de bijbehorende schade. 

 

Artikel 14 – Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht 

 1. Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart te de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Narelle Thomas in een buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten van door Narelle Thomas ontworpen c.q. foto’s, films, modellen, choreografieën (of delen hiervan), muziekstukken en dergelijke blijven bij haar berusten, tenzij anders overeengekomen. Het publiceren hiervan is echter alleen toegestaan, indien Narelle Thomas hiervoor (schriftelijk) heeft toegezegd. 

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid / vrijwaring 

 1. D-Ent kan door de wederpartij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van D-Ent of haar leidinggevenden. 
 2. Kleine verschillen in uitvoering en/of tijden geven geen recht op enige aansprakelijkheid van opdrachtgever ten opzichte van D-Ent.
 3. Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt er ten alle tijden voor een passende oplossing gezocht. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de betreffende les afgelast. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van het lesgeld bij uitval van lessen door overmacht, D-Ent zal ten alle tijden haar uiterste best doen om de gemiste les(sen) te compenseren.
 4. Indien en voor zover op D-Ent aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijk te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door D-Ent uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de wederpartij gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag. 
 5. D-Ent is jegens de wederpartij niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de wederpartij toebehorende gelden en/of zaken, gedurende de uitvoering van de opdracht. 
 6. De opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door D-Ent of derden – al dan niet tegen betaling – aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken. Alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever vrijwaart D-Ent voor iedere aanspraak ter zake. 
 7. In het geval van meerwerk en/of overmacht (als bedoeld in artikel 9) komen alle (on)kosten van D-Ent, waaronder begrepen alle (on)kosten van al dan niet door D-Ent ingeschakelde deren, volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart D-Ent tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake. 
 8. Elke deelnemer zal de diensten en faciliteiten van D-Ent DanceStudio geheel op eigen risico gebruiken. Kosten van enig ongeval, letsel en/of dood als gevolg van de deelname ongeacht de aard en/of oorzaak of aanwezigheid in en rondom de door D-Ent beschikbaar gestelde en/of in gebruik genomen locaties.
 9. Elke deelnemer verklaart met het aangaan van het lidmaatschap naar eer en geweten in uitstekende gezondheid te verkeren en neemt volledig eigen verantwoordelijkheid.
 10. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar toebehorende eigendommen. Bij verlies, vermissing, verduistering, diefstal of beschadiging daarvan door welke oorzaak dan ook kan de D-Ent / de betreffende docent niet aansprakelijk worden gesteld.
 11. Indien een deelnemer bewust of onbewust enige vorm van schade heeft toegebracht aan D-ent / de materialen behorend tot D-Ent is hij/zij hiervoor aansprakelijk (in geval van een minderjarigen zal de wettelijke voogd hiervoor aansprakelijk worden gesteld).

 

 

Artikel 16 – Gedragsregels

 1. Tijdens aanwezigheid in en rondom door D-Ent georganiseerde activiteiten/bijeenkomsten en in en rondom de door D-Ent in gebruik genomen locaties dienen alle deelnemers en het bijbehorende gezelschap zich zodanig te gedragen dat derden hiervan geen hinder ondervinden. Lichamelijke verzorging wordt hierbij niet uitgesloten.
 2. Het is strikt verboden om contactgegevens en/of inhoud van berichten van D-Ent met de overdracht van informatie uit te wisselen met personen en/of medeleerlingen.
 3. Indien een deelnemer niet aanwezig kan zijn bij de les willen wij dit graag zo snel mogelijk weten, tot uiterlijk 2 uur voordat de les zal beginnen. Afmelden kan telefonisch en/of per e-mail. Gemiste lessen kunnen niet zonder vooraf verleende goedkeuring van D-Ent worden ingehaald.
 4. Alle deelnemers dienen ruim op tijd aanwezig te zijn. Bij het veelvuldig te laat aanwezig zijn (minimaal 3 maal in 2 maanden, volgt er een gesprek en kan de les worden geweigerd. Indien dit laatste het geval is, wordt er geen restitutie verleend.
 5. Alle dansers dienen uitsluitend een fles water mee te nemen naar de les. Sappen, limonade en/of koolzuurhoudende dranken zijn niet toegestaan in dansstudio.
 6. Eten is tijdens de les en in de danszaal niet toegestaan.
 7. Alle meegebrachte eigendommen dienen op de aangewezen plek te worden bewaard en mogen in geen enkele vorm de activiteiten en anderen hinderen.
 8. Het is niet toegestaan om in het bezit en/of onder invloed van alcohol, drugs en/of rookwaren binnen de locaties van D-Ent te verschijnen. Noch deel te nemen aan de activiteiten.
 9. Alle deelnemers en/of hun verzorgende zijn verplicht voorafgaand de les eventuele blessures te melden.
 10. Bij conflicten in / rondom de dansstudio dient dit per e-mail te worden gemeld bij de leidinggevende van D-Ent. Eventuele gesprekken /discussies hierover worden niet voorafgaand of na afloop van de betreffende les gevoerd, maar dienen op een afgesproken moment worden gevoerd.
 11. Onacceptabel gedrag wordt niet getolereerd. Indien dit wordt opgemerkt zal de betreffende deelnemer en bijhorende verzorgers op de hoogte gesteld. Indien dit zich herhaaldelijk voordoet zal de betreffende deelnemer de toegang tot de dansstudio worden ontzegd en daarmee het lidmaatschap worden beëindigd.

 

 

Artikel 17 – Overige bepalingen

 1. De openingstijden en/of bereikbaarheid worden door D-Ent vastgesteld. Wijzigingen zijn voorbehouden. De deelnemer zal zich in de deelname naar moeten schikken.
 2. Bij deelname aan een proefles dient de deelnemer rekening te houden met interne foto- /video-opnames en/of reportages, opnames en/of reportages van derden, interviews en/of overig media-gerelateerde uitwerkingen, zonder daarover op de hoogte te zijn gebracht.
 3. Ouders/verzorgers/gezelschap van de deelnemer zijn niet toegestaan om de lessen bij te wonen. Hiervoor worden er speciale kijk-momenten georganiseerd, waarvoor u tijdig op de hoogte word gebracht. Bij een proefles kan/mag de betreffende docent hiervan afwijken.
 4. Alle deelnemers dienen zich aan de voorgeschreven kledendracht behorende tot de gekozen les te houden. Deze dient ten alle tijden stank- en vlekvrij te zijn.
 5. Alle deelnemers dienen hun haar vast te dragen tijdens de les, in ieder geval uit het gezicht.
 6. Sieraden zijn tijdens de les niet toegestaan. Indien deze toch worden gedragen, geschied dit geheel op eigen verantwoordelijkheid.
 7. D-Ent behoudt zich het recht om ieder persoon te weigeren zonder opgaaf van reden.
 8. In de voorstellingsperiode kan er indien nodig worden afgeweken van het reguliere rooster.
 9. Het is verboden (les)materiaal / choreografieën te kopiëren zonder expliciete toestemming van Narelle Thomas. Plagiaat is ook bij wet strafbaar.
 10. Ieder seizoen zullen de voorwaarden worden geüpdatet en zijn deze van kracht voor alle nieuwe en bestaande lidmaatschappen.

 

Artikel 18 – Klachten 

 1. Eventuele klachten dienen duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na uitvoeringsdatum schriftelijk te worden ingediend.  Bij te laat kenbaar maken op straffe van verval van iedere aanspraak. 
 2. Narelle Thomas verwerkt schriftelijk ingediende klachten op gepaste wijze en zal zo spoedig mogelijk hierop reageren. 
 3. D-Ent is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in de opdracht, modellen of materialen die door de opdrachtgever zijn verstrekt. 
 4. In gevallen van niet voorziene omstandigheden dienen alle partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Eventueel te ontstane schades dienen door beide partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. 

 

Artikel 19 – Toepasselijk recht 

 1. De overeenkomst en al haar onderdelen worden beheerst door het Nederlands recht.